Obchodné podmienky

platia pre Českú republiku a Slovensko

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchodne www.littletobi.cz.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami platnými pre internetový obchod www.littletobi.cz. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Predmetom zmluvy je tovar, uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Informácie o rozmeroch, váhe a ďalšie údaje, uvedené pri popise výrobkov na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch alebo iných tlačovinách, pochádzajú od výrobcov a našich dodávateľov. Ak sa tieto údaje líšia od skutočnosti, e-shop za tento fakt nenesie zodpovednosť.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej záväznosť a súhlas s nákupným poriadkom. Po prijatí objednávky predávajúcim, obdrží kupujúci potvrdzujúci e-mail s informáciami o ďalšom postupe.

Záväznú objednávku je možné bez udania dôvodu do 24 hodín zrušiť zaslaním e-mailu na voprodej@kbbk.cz. Storno objednávky bude obratom predávajúcim potvrdené.

Internetový obchod www.littletobi.cz si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite po zistení tejto skutočnosti kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v najkratšom možnom termíne. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a nie je možné ich na predávajúcom vymáhať.

Platobné podmienky

Ceny uvedené v internetovom obchode www.littletobi.cz sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V už realizovaných a riadne potvrdených objednávkach nebudú ceny tovaru menené a budú záväzné pre obe zmluvné strany.

Spôsoby platby

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy. Internetový obchod www.littletobi.cz si vyhradzuje právo nedodať tovar kupujúcemu v prípade, že tovar nebude plne uhradený. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad.

K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim a prípadne dobierka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V prípade, že kupujúci vykoná úhradu tovar vopred a predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti príslušnú čiastku zákazníkovi vopred dohodnutým spôsobom.

Dodacie podmienky

Ponuka e-shopu zahŕňa tovar od rôznych výrobcov, preto nie je možné vždy zabezpečiť rovnakú dodaciu lehotu pre pre všetok sortiment. Pri potvrdení objednávky bude zákazník informovaný o dostupnosti tovaru a predpokladanom termíne expedície (ak je známy). Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k problémom s dodávkou, ihneď po zistení týchto skutočností bude zákazník predávajúcim informovaný. Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar v čo najkratšom možnom termíne. Keďže nie sme iba maloobchodný predajcovia, ale aj veľkoobchodný, naše skladové zásoby sú v nadštandardnom množstve.

Možnosti spôsobov doručenia zásielky

V prípade opätovného zaslania skôr neprevzatej zásielky bude účtované dvojnásobné poštovné.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia balíka alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je priložená v balíku.

Zákazník je povinný pri prevzatí balíka s dobierkou od prepravcu vyžiadať doklad o prevzatí dobierky, vrátane vyznačenej dobierkovej sumy. Internetový obchod www.littletobi.cz sa zaväzuje, svojim zákazníkom dodávať tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovar, podľa predpisov a nariadení platných na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

Záručné podmienky a reklamácie

Ak nie je v katalógu internetového obchodu www.littletobi.cz uvedené u daného produktu inak, je záručná doba predávaného tovaru 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru zákazníkovi.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, ohňom či vodou. Záruka sa nevzťahuje na výrobky mechanicky poškodené.

Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade, že tak neurobí a prevezme zásielku poškodenú, nebude braný ohľad na neskoršie reklamácie poškodenia spôsobené dopravou. Za poškodenie tovaru počas prepravy nesie zodpovednosť prepravca.

V prípade zistenej chyby a následnej reklamácie je kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, a to na e-mail voprodej@kbbk.cz. Reklamovaný tovar odošle kupujúci ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupe - faktúra a podrobný popis závad.

O uznaní alebo neuznaní reklamácie informuje predávajúci kupujúceho ihneď po obdržaní tovaru na reklamáciu.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie, opravou, výmenou za rovnaký výrobok, výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny. O uznaní reklamácie a spôsobe jej vybavenia rozhoduje výhradne predávajúci, vždy po dohovore s kupujúcim. Ak sa jedná o odstrániteľnú závadu, bude tak urobené najneskôr do 30tich pracovných dní od uznania reklamácie predávajúcim.

Výmena a vrátenie tovaru

Zákazník má právo do 14-tich dní od prevzatia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Ak sa tak rozhodne, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu na e-mail: voprodej@kbbk.cz. Nepoškodený tovar, bez známok používania, opotrebovania alebo neodborného užívania, v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom a sprievodnou dokumentáciou zašle kupujúci na svoje náklady (nie na dobierku) na adresu predávajúceho: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov.

Po obdržaní vráteného tovaru bude kúpna cena tovaru (teda bez poštovného) prevedená na účet kupujúceho, príp. vrátená iným spôsobom na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do 10tich pracovných dní.

V prípade potreby bude nepoužitý a nepoškodený tovar vymenený za tovar inej veľkosti alebo typu. O žiadosti o výmenu bude kupujúci predávajúceho informovať na e-mail: voprodej@kbbk.cz. Tovar zašle doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

Na písomnú žiadosť nakupujúceho je predávajúci povinný údaje o tomto nakupujúcom vymazať z databázy zákazníkov.

Uplatnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním uvedených údajov v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach www.littletobi.cz v deň odoslania elektronickej objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou objednaného tovaru vrátane expedičných a dopravných nákladov, a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente odoslania objednávky.

Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim v žiadnom prípade nebudú poskytované tretej strane, pokiaľ to nesúvisí s účelom, ku ktorým boli poskytnuté obchodu www.littletobi.cz (napr. Oznámenie doručovacej adresy prepravcovi).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.